Scalde-oort

 

Het adres

 

Scalde-Oort 54

Westerseweg 3

Westenschouwen

4328 RP Burgh-Haamstede

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden verhuur vakantiewoning Scalde-Oort 54.

 

1. Boekingen

Verhuurder neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder en/of één van de personen die hem of haar vergezellen dient 18 jaar of ouder te zijn. Verhuurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde - zonder opgaaf van redenen - een boeking te weigeren. Verhuurder zal de boeking binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk aan u bevestigen en factureren.

De schriftelijke bevestiging, tevens factuur, wordt u in tweevoud toegezonden. U dient deze direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en in elk geval vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 10 dagen na uw boeking niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met verhuurder.

 

Wij verzoeken u 1 exemplaar van de bevestiging/factuur binnen 10 dagen na dagtekening aan ons terug te zenden. Zo niet, dan wordt de voor u gereserveerde woning weer vrijgegeven voor verhuur.

 

2. Prijzen

De op de bevestiging/factuur vermelde prijzen zijn bindend.

 

3. Bij de huurprijs is inbegrepen:

- Verbruik water

- Gas en elektriciteit

- Gebruik van kleurentelevisie/wifi

- Gebruik wasmachine en vaatwasmachine

- Reserveringskosten

 

4. Niet inbegrepen zijn onder andere:

- Eindschoonmaak

- Afwas doen

- Bedden afhalen en eventueel gehuurd beddengoed verzamelen

- Afval in vuilniszak doen en in container deponeren

 

U dient het vakantiehuis netjes achter te laten.

 

5. Reserveringskosten

De prijzen voor de huur van het vakantiehuis zijn inclusief reserveringskosten.

 

6. Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

7. Betalingen

Aanbetaling binnen 14 dagen 50% van het factuurbedrag.

Het restant 4 weken vóór de huuraanvang.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim en is verhuurder gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan u. U bent aansprakelijk voor alle schade die verhuurder als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die verhuurder in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval bent u een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 50% van het boekingsbedrag bij ontbinding meer dan 4 weken voor de geplande aanvangsdatum van het verblijf. Bij ontbinding binnen 4 weken voor aanvang van het verblijf is de ontbindingsvergoeding gelijk aan het totale boekingsbedrag. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht.

 

8. Wijzigingskosten

Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is verhuurder niet verplicht daaraan te voldoen.

Het is ter vrije keuze van verhuurder of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken voor aankomst in een reeds gedane boeking berekenen wij u € 24,50 aan wijzigingskosten.

 

In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken voor aankomst niet worden toegestaan.

 

9. Annuleringen

Het is raadzaam bij boeking een annuleringsverzekering af te sluiten.

a. Bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van het verblijf, is 50% van het huurbedrag verschuldigd met een minimum van € 150,00.

b. Bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang van het verblijf, is het volledige huurbedrag verschuldigd.

c. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het volledige boekingsbedrag verschuldigd.

 

10. Aankomst en vertrek

- Zoals afgesproken in contract

- Bij vertrek sleutel door de brievenbus s.v.p.

- Contactadres is de familie Klompe, Tel 06-53995049

 

11. Overmacht

Overmacht aan de zijde van de verhuurder bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van verhuurder, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

 

12. Aansprakelijkheid

a. verhuurder en het betreffende park aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

- diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in het vakantiehuis of op het park.

- het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het park.

b. De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor verhuurder en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het park bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.

c. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van het vakantiehuis kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

 

13. Schade, reparaties enz.

Kunt u ter plaatse met de verhuurder bespreken, tel 06-53995049, teneinde de verhuurder in de gelegenheid te stellen e.e.a. op te lossen.

 

14. Uw contractpartij

Familie Klompe, Dokter Kroesenring 40, 3261 CG Oud-Beijerland, Tel: 0186-61 21 95 , mobiel 06-53995049, e-mail: aadklompe@gmail.com

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij verhuurder.

 

15. Kasten en deuren met het opschrift 'privé' zijn niet toegankelijk.

 

16. De verhuurder/eigenaar heeft altijd toegang tot het vakantiehuis om eventueel controle uit te oefenen of kleine reparaties te verrichten.

 

17. Huurder mag niet meer personen doen overnachten dan bij dit contract is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder.

 

 

Disclaimer

 

De op deze website verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Website-houder kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Website-houder en de (eventuele) overige betrokkenen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Website-houder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door website-houder worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.

Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden anders dan voor strikt eigen c.q. privé-gebruik.

Nederlands recht is van toepassing.

Copyright © All Rights Reserved